Tầm nhìn
Tổ chức tư vấn đầu tư các dự án cộng đồng khai thác tiềm lực phát triển Miền Trung

Sứ mệnh
Xây dựng hệ sinh thái đầu tư cộng đồng bền vững

Giá trị cốt lõi
Gắn kết cộng đồng – Hợp tác lập nghiệp